diritti

Il libro “Sotto Padrone” di Marco Omizzolo in tutte le librerie

by

Marco Omizzoloਦੀਨਵੀਂਕਿਤਾਬਲਤੀਨਾਪ੍ਰਾਂਤਵਿੱਚਬਹੁਤਸਾਰੇਭਾਰਤੀਮਜ਼ਦੂਰਾਂਦੇਕੰਮਦੇਸ਼ੋਸ਼ਣਅਤੇਸ਼ੋਸ਼ਣਦੀਸਥਿਤੀਬਾਰੇਸਾਰੇਇਤਾਲਵੀਕਿਤਾਬਾਂਦੀਲਾਇਬਰੇਰੀਵਿੱਚਉਪਲਭਦ ਹੈ।ਇਹਇਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਕਿਤਾਬਹੈਜੋਕਿਭਾਰਤੀਮਜ਼ਦੂਰਾਂਦੀਆਂਹੜਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂਲਈਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀਅਤੇਨਿਆਂਦੀਦੁਨੀਆਂਬਣਾਉਣਲਈ,ਸ਼ੋਸ਼ਣਅਤੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਤਸਕਰੀਵਿਰੁੱਧਬਗਾਵਤਕਰਨਲਈਭਾਰਤੀਭਾਈਚਾਰੇਦੇਵੱਡੇਉਪਰਾਲੇਦਾਉਲੇਖਕਰਦੀਹੈ।ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ “Sotto Padrone” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Felternelli ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜੋਕਿ ਪੌਂਤੀਨਾ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ InMigrazione ,ਲਾਜੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਮੁਨਿਟੀ ਅਤੇ Flai Cgil ਦੇ ਸਹਿਜੋਗ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ […]

La resistenza non violenta e lo sciopero della fame dei prigionieri palestinesi

by

Sono più di 1500 i detenuti politici palestinesi nelle carceri israeliane che hanno deciso, dal 17 aprile scorso, proprio nella giornata dei prigionieri palestinesi, di proclamare una mobilitazione “non violenta” attraverso una campagna dello sciopero della fame. L’obiettivo di quest’azione, oltre alla risonanza mediatica, è quello di chiedere e ottenere maggiore dignità e diritti per […]

Deportazioni in Sudan, Italia alla sbarra in Europa: è la nona volta

by

Li hanno bloccati a Ventimiglia nel centro accoglienza della Croce Rossa, portati a Torino dopo un accertamento sommario, caricati sotto scorta su un aereo e rimpatriati, contro al loro volontà, in Sudan, il paese da cui erano scappati per sottrarsi al regime di Omar Al Bashir, il dittatore colpito da un ordine di cattura internazionale […]

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ: ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

by

ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੰਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਹਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂਕਿ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ […]

Al via a Roma il seminario di approfondimento dedicato a operatori legali e operatori dell’accoglienza di Tempi Moderni e In Migrazione

by

Prende il via il primo corso organizzato da Tempi Moderni e In Migrazione per operatori legali e dell’accoglienza. Il corso prenderà il via il 10 aprile e terminerà il 23 maggio 2017 ed è dedicato a chi opera nell’accoglienza dei migranti forzati, con particolare riferimento agli operatori legali e agli operatori sociali.  Scarica il PROGRAMMA. 28 […]

In Tribunale il patto con la Turchia: sotto accusa il sistema Ue, Libia inclusa

by

Il trattato tra Europa e Turchia per il blocco dell’immigrazione è “sotto accusa” di fronte alla Corte di Giustizia Europea. Il Tribunale, riunito l’otto febbraio, ha giudicato ammissibile e dunque “incardinato” un ricorso arrivato dalla Spagna il 30 novembre 2016, dando al Consiglio Ue due mesi di tempo (estensibili in caso di eventuali “circostanze eccezionali”) […]

Libertà

by

Di seguito pubblichiamo come Tempi Moderni e in esclusiva per l’Italia, la seconda vignetta di Aseem Trivedi dedicata al blogger saudita Raif Badawi, condannato a mille frustate (50 a settimana), dieci anni di reclusione e una multa di un milione di rial, pari a oltre 235.000 euro per apostasia.

Yemen: una strage “dimenticata”, ma buona per fare affari con le armi

by

La notizia non ha “bucato lo schermo”. Se ne parla poco, insomma. Ma pesanti rapporti di organizzazioni umanitarie e alcuni (pochi, in verità) reportage giornalistici denunciano nello Yemen una escalation di probabili, ripetuti, gravi crimini di guerra e contro l’umanità. Crimini che – secondo quanto riferisce il quotidiano francese Le Monde – avrebbero cominciato a […]

L’Uomo col megafono

by

Inizia una nuova rubrica radio nell’ambito della 3^ stagione di Nonostante tutto resistiamo, trasmissione radio condotta da Fabio Riganello all’interno di Radio Barrio, con la quale Tempi Moderni ha iniziato una proficua collaborazione. La rubrica mensile è intitolata “L’Uomo col megafono” e oltre a Fabio Riganello sarà sempre presente Marco Omizzolo, presidente di Tempi Moderni. In questa puntata si è parlato di […]

Lo schiavismo nascosto agli occhi dei consumatori

by

da La rivista il Mulino: Sembra farsi largo, in ambito accademico e sempre più spesso fuori da esso, una sociologia coraggiosa frutto del lavoro di alcuni giovani ricercatori che camminano lungo i sentieri impervi del conflitto sociale. Sono sociologi che ascoltano le ragioni di donne e uomini, italiani e migranti, quotidianamente dentro un sistema di produzione […]